Morgongåva Heby Trädgårdsförening

Årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll den 15 februari 2018 Morgongåva Heby Trädgårdsförening

§ 1 Mötet öppnandes med Upprop och fastställande av röstlängd 11 st deltog

§ 2 Till mötets ordförande valdes Raija Eloranta

till mötets sekreterare valdes Gerd Carlsson

 

§ 3 Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Ann-Marie Svenarud Lundell och Eva Carlsson

§ 4 Fråga om årsmötet är utlyst i stadgad ordning. Kallelse har sänts via brev/epost samt delats ut i brevlådor, mötet godkände kallelsen.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året lästes upp och lades till handlingarna.

§ 6 Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna

§ 7 Resultat och balansräkning för 2017 upplästes och lades till handlingarna

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet

§ 9 Val av ordförande: Raija Eloranta valdes till ordförande på 1 år

§ 10 Val av styrelseledamöter

Omval 2 år Gerd Carlsson, Gunilla Alriksson, Kerstin Forsberg, Mikaela Olin 1 år fyllnadsval, ersättare 1 år Hans Bergström fyllnadsval 1 år ersättare Eva Carlsson Redskapsförvaltare Hans Calén omvaldes

§ 11 Val av valberedning: styrelsen utför arbetet

§ 12 Arvodet till ordförande, kassör, sekreterare, revisorerna, samt redskapsförvaltaren. Mötet beslutade till 200 kr per uppdrag förutom revisorerna som får 100/pers.

§ 13 Budget och verksamhetsplan för 2018 totalt summa 24000:- fastställdes, de sedvanliga aktiviteterna även 2018

§ 14 Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 100 kr.

§ 15 Ingen stadgeändring i år

§ 17 Övriga ärenden: Information om ny blomsteraffär i Morgongåva, inbjudan till aktivitet 1 mars föreläsning Odla på liten yta vid biblioteket i Heby. Fröbiblioteket finns nu även på biblioteket i Morgongåva och Vittinge. Inga nya Hedersmedlemmar i år

§ 18 Mötet avslutades med tack till alla och en inbjudan till kaffebordet.

 

Vid protokollet Gerd Carlsson ordförande Raija Eloranta

 

Justeras Ann-Marie Svenarud Lundell Justeras Eva Carlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2017

Du är välkommen till årsmöte för

 Morgongåva Heby Trädgårdsförening.

 Måndagen  den  20 februari 2017 klockan 18.30

 hemma hos Raija Eloranta Bälgvägen 3 Morgongåva

 

Förslag till dagordningen:

 1      Upprop och fastställande av röstlängd.

 2      Val av ordförande, och sekreterare för mötet.

 3      Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

 4      Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.

 5      Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

 6      Revisorernas berättelse.

 7      Fastställande av resultat- och balansräkningar.

 8      Ansvarsfrihet för styrelsen.

 9      Val av ordförande

 10    Val av styrelseledamöter och ersättare.

 11    Val av revisorer och ersättare.

 12    Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt                      sammankallande inom denna.

 13    Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer

         och valberedningskommitté.

 15   Fastställande av budget.

 16   Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

 17   Stadgeändring

 18   Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar    

       skall upptas till behandling.

 19    Mötet avslutas

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga och kan beställas av ordföranden veckan före årsmötet.

 

Medlemsavgiften, 100 kronor/familj/år.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp!

 Välkommen

 Morgongåva  Heby Trädgårdsförening

Kommande aktiviteter se på vår hemsida: www.morgongava.tradgardsforening.dinstudio.se

Infobrevet kommer under mars månad.

Morgongåva 22 januari 2017 

Styrelsen

 

Morgongåva Heby Trädgårdsförening.

 Plats: Västerlövsta Församlingshem i Heby 

Datum: Måndagen den 7 mars 2016 klockan 18:00

 

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av ordförande: till ordförande valdes Monika Svensson

val av sekreterare för mötet: till sekreterare valdes Gerd Carlsson

§ 3 Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning besvarades med ett ja.

§ 4 Upprop och fastställande av röstlängd, lista som skickades runt för påskrift

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare: Gunilla Alriksson, Eva Carlsson valdes

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes

§ 7 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beviljades ansvarsfrihet för 2015

§ 9 Val av ordförande på 1 år till ordförande valdes Raija Eloranta

§ 10Val av två ordinarie medlemmar på 2 år: Gunilla Alriksson och Paul Namerius valdes.

§ 11Val av två  suppleanter: Ann-Marie Svenarud 1 år Kerstin Forsberg 2 år

§ 12Val av valberedningen Maria Ekelund Dannert, Janne Grattback på 2 år, Maria Ekelund Dannert valdes till sammankallande.

§ 13Val av redskapsförvaltare på 1 år: Hans Calén

§ 14Fastställande av medlemsavgiften för år 2017 Mötet beslutade att avgiften 100 kr. även för 2017

§ 15Fastställande av arvoden till styrelsen/revisorer/redskapsförvaltare för 2017 Mötet beslutade oförändrat 750 kr. totalt

§ 16Fastställande av verksamhetsplan, Mingelkvällar, ordförande föredrog planen, som godkändes av mötet

§ 17Fastställande av resultat- och balansräkningar samt budgetförslag för år 2016 föredrogs och godkändes av mötet.

§ 18Medlemmarnas motioner Inga inlämnade

§ 19Övriga frågor:

 • ·         Nya hedersmedlemmar Sven-Olof och Barbro Jansson, Raija överlämnar en blonmma till deras adress
 • ·         Föreningens 90 års jubileum besök av Maj-lis Pettersson 18 sept.
 • ·         Stadgar, orterna tas bort i brödtexten samt i paragraf 1, då vi har medlemmar med många olika ortsadresser. Beslutades att godkänna ändringen samt att den ändringen tas upp även på 2017:s årsmöte

 § 20Mötet avslutas

 

Protokoll  vid Årsmöte för  2015

Morgongåva Heby Trädgårdsförening.

Plats: Rungården i Morgongåva

Datum: Söndagen den 12 april 2015  

 

 1. Mötet öppnades av ordförande Raija Eloranta
 2. Till ordförande för årsmötet valdes Monica Svensson och sekreterare valdes Maria Ekelund Dannert
 3. Fråga om årsmötet har utlysts i stadgad ordning ställdes och godkändes.
 4. Upprop och fastställande av röstlängd genomfördes.
 5. Till justerare tillika rösträknare valdes Anna-Lena Karlsson
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av ordföranden samt godkändes                       
 7. Revisorernas berättelse lästes upp av ordföranden
 8. Beslutades godkänna ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Till ordförande på 1 år valdes Raija Eloranta
 10. Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Anna-Lena Karlsson och Kristina Bergström. Ny styrelsemedlem Monica Brode  som ersätter Ingrid Mohlin som avgår.
 11. Till en suppleant på 2 år valdes Gunilla Alriksson
 12. Till en suppleant på 1 år valdes Tove Holgersson
 13.  Till revisorer på 2 år valdes Bengt Löfling och Inger Cajander
 14. Till valberedningen på 1 år valdes Monica Svensson och Barbro Turesson, varav en som sammankallande (Monica)
 15. Till redskapsförvaltare på 1 år valdes Hans Calén
 16. Medlemsavgiften för år 2016 fastställdes till 100 kronor
 17. Arvoden fastställdes till 150 kr för ordföranden, 150 kassören, sekreteraren och redskapsförvaltaren/person samt till revisorer 75 kronor/person
 18. Verksamhetsplan för 2015 upplästes och fastställdes
 19. Balansräkning och resultaträkning fastställdes. Budgetförslag för 2015 gicks igenom och godkändes.

20. Inga motioner har inkommit från medlemmar

21 . Övriga frågor:

 • Ny hedersmedlem familjen Tord och Inger Cajander
 • Vilka aktiviteter medlemmarna önskar att föreningen arrangerar 2015. Medlemmarna uppmanas att kontakta styrelsen med förslag.
 • Deltagande i Morgongåvadagen som äger rum i samband med fest i Heby.
 • Deltagande vid Våryran i Heby 9 maj vid Tegelbruksmuseet
 • Ordförande avtackar avgående styrelsemedlemmarna Eva och Ingrid med en blomma.

 22. Mötet avslutades 

 

 

MORGONGÅVA  HEBY TRÄDGÅRDSFÖRENING

 

STADGAR

 

ÄNDAMÅL

§ 1.

Morgongåva Heby Trädgårdsförening,  är en ideell organisation – religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är att utbyta erfarenheter och ge inspiration i fritidsträdgårdsodling för medlemmar.

VERKSAMHET

§ 2

Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att

–        verka för att verksamhet i form av föredrag samt andra aktiviteter med anknytning till trädgårdsodling (fritidsodling) anordnas på orten

–        utlåning av enklare redskap för medlemmar i föreningen.

MEDLEMSKAP

§ 3.

 1.  Medlemskap i trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person/familj.
 2. Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har    nedlagt stort arbete inom främjandet av trädgårdsodling ( fritidsodling)  eller har varit medlem i föreningen under de senaste 40 år.

ÅRSAVGIFT

§ 4.

Årsavgiften och senaste betalningstiden beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen.

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

§ 5.

Medlem har följande skyldigheter:

– att erlägga avgifter enligt § 4,

– att följa gällande stadgar,

– att följa fattade beslut

samt följande rättigheter:

– att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Utträde

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

VERKSAMHETSÅR

§ 6.

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

STYRELSEN

§ 7.

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och det antal ledamöter som årsmötet beslutar.

Ordförande och suppleanter väljs för ett år i sänder och övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen kan välja inom sig en vice ordförande.

Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 8.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet. Kallelse kan sändas även elektroniskt eller ske via telefon kontakt.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

årsmöteTS KALLELSE

§ 9.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

EXTRA årsmöte

§ 10

Extra årsmöte sammankallas på initiativ av styrelsen, revisorerna eller om minst hälften av medlemmarna så begär. Efter sådan begäran skall årsmötet hållas inom två månader på tid och plats som beslutas av styrelsen. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet. Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

årsMÖTE

§ 11.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1      Upprop och fastställande av röstlängd.

2      Val av ordförande, och sekreterare för mötet.

3      Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare.

4      Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning.

5      Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

6      Revisorernas berättelse.

7      Fastställande av resultat- och balansräkningar.

8      Ansvarsfrihet för styrelsen.

9      Val av ordförande (i förekommande fall).

10  Val av styrelseledamöter och ersättare.

11  Val av revisorer och ersättare.

12  Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt                sammankallande inom denna.

13  Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer

    och valberedningskommitté.

15  Fastställande av budget.

16  Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

17  Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet enhälligt beslutar skall upptas till behandling.

MOTIONER

§ 12.

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

Förslag kan även tas upp på årsmötet om ordförande av föreningen godkänner att frågan tas upp på årsmötet.

STYRELSEN

§ 13.

Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter.

§ 14.

Styrelsen åligger:

1      att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut.

2      att leda föreningens verksamhet.

3      att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så

       beslutar, av särskilt utsedda personer.

4      att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.

5      att utarbeta förslag till budget.

.

REVISORER

§ 15.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden mellan två ordinarie årsmöten.

RÄKENSKAPER

§ 16.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari..

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Därför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

Upplösning

§ 18.

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, beslutar årsmötet om kvarvarande medels användning eller överflyttande.

Reviderade 20160307 av Raija Eloranta, Ordförande

Godkända av årsmötet den 7 mars 2016 samt av årsmötet 2017